Game History
   
ListPoint StatsCalendar
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday  
04/46
08.11.04
09.11.04
10.11.04
11.11.04
12.11.04
13.11.04
Koukkupolvet 77YPa 58
Details
14.11.04
 
05/6
07.02.05
08.02.05
YPa 57Koukkupolvet 63
Details
09.02.05
10.02.05
11.02.05
12.02.05
13.02.05
 
05/49
05.12.05
06.12.05
07.12.05
08.12.05
09.12.05
10.12.05
Koukkupolvet 79YPa 48
Details
11.12.05
 
06/12
20.03.06
YPa 51Koukkupolvet 47
Details
21.03.06
22.03.06
23.03.06
24.03.06
25.03.06
26.03.06
 
06/41
09.10.06
YPa 50Koukkupolvet 60
Details
10.10.06
11.10.06
12.10.06
13.10.06
14.10.06
15.10.06
 
07/3
15.01.07
16.01.07
17.01.07
18.01.07
19.01.07
20.01.07
Koukkupolvet 105YPa 47
Details
21.01.07
 
07/42
15.10.07
16.10.07
17.10.07
18.10.07
19.10.07
20.10.07
Koukkupolvet 73YPa 70
Details
21.10.07
 
08/3
14.01.08
YPa 68Koukkupolvet 59
Details
15.01.08
16.01.08
17.01.08
18.01.08
19.01.08
20.01.08
 
08/46
10.11.08
11.11.08
12.11.08
13.11.08
Koukkupolvet 61YPa 52
Details
14.11.08
15.11.08
16.11.08
 
09/7
09.02.09
YPa 64Koukkupolvet 78
Details
10.02.09
11.02.09
12.02.09
13.02.09
14.02.09
15.02.09
 
09/51
14.12.09
15.12.09
16.12.09
17.12.09
Koukkupolvet 56YPa 71
Details
18.12.09
19.12.09
20.12.09
 
10/14
05.04.10
YPa 88Koukkupolvet 51
Details
06.04.10
07.04.10
08.04.10
09.04.10
10.04.10
11.04.10
 
10/42
18.10.10
YPa 59Koukkupolvet 73
Details
19.10.10
20.10.10
21.10.10
22.10.10
23.10.10
24.10.10
 
11/4
24.01.11
25.01.11
26.01.11
27.01.11
Koukkupolvet 82YPa 58
Details
28.01.11
29.01.11
30.01.11
 
15/45
02.11.15
YPa 52Koukkupolvet 45
Details
03.11.15
04.11.15
05.11.15
06.11.15
07.11.15
08.11.15
 
16/1
04.01.16
05.01.16
06.01.16
07.01.16
Koukkupolvet 56YPa 68
Details
08.01.16
09.01.16
10.01.16
 
16/8
22.02.16
YPa 67Koukkupolvet 50
Details
23.02.16
24.02.16
25.02.16
26.02.16
27.02.16
28.02.16