Game History
   
ListPoint StatsCalendar
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday  
02/1
31.12.01
01.01.02
02.01.02
03.01.02
04.01.02
05.01.02
Koriskonkarit 78VehU-Basket 72
Details
06.01.02
 
02/12
18.03.02
VehU-Basket 91Koriskonkarit 86
Details
19.03.02
20.03.02
21.03.02
22.03.02
23.03.02
24.03.02
 
02/45
04.11.02
05.11.02
06.11.02
07.11.02
08.11.02
09.11.02
10.11.02
Koriskonkarit 83VehU-Basket 92
Details
 
03/6
03.02.03
VehU-Basket 66Koriskonkarit 97
Details
04.02.03
05.02.03
06.02.03
07.02.03
08.02.03
09.02.03
 
03/42
13.10.03
14.10.03
15.10.03
16.10.03
17.10.03
18.10.03
19.10.03
Koriskonkarit 76VehU-Basket 80
Details
 
04/4
19.01.04
VehU-Basket 96Koriskonkarit 91
Details
20.01.04
21.01.04
22.01.04
23.01.04
24.01.04
25.01.04
 
04/43
18.10.04
VehU-Basket 68Koriskonkarit 72
Details
19.10.04
20.10.04
21.10.04
22.10.04
23.10.04
24.10.04
 
05/3
17.01.05
18.01.05
19.01.05
20.01.05
21.01.05
22.01.05
23.01.05
Koriskonkarit 75VehU-Basket 81
Details
 
05/42
17.10.05
Koriskonkarit 56VehU-Basket 84
Details
18.10.05
19.10.05
20.10.05
21.10.05
22.10.05
23.10.05
 
06/4
23.01.06
24.01.06
25.01.06
26.01.06
27.01.06
28.01.06
VehU-Basket 96Koriskonkarit 74
Details
29.01.06
 
98/45
02.11.98
03.11.98
04.11.98
05.11.98
06.11.98
07.11.98
08.11.98
 
Team Vehu 69Koriskonkarit 85
Details
99/1
04.01.99
05.01.99
06.01.99
07.01.99
08.01.99
09.01.99
10.01.99
 
Koriskonkarit 88Team Vehu 58
Details
00/42
16.10.00
17.10.00
Koriskonkarit 81VehU-Basket 84
Details
18.10.00
19.10.00
20.10.00
21.10.00
22.10.00
 
01/3
15.01.01
16.01.01
VehU-Basket 102Koriskonkarit 72
Details
17.01.01
18.01.01
19.01.01
20.01.01
21.01.01